top of page

NASZE  ZAANGAżOWANIE

W krótkim okresie, tj. do 2030 roku:

  • zobowiązujemy się do recyklingu przynajmniej 50% odpadów pokonsumenckich z profili w UE

  • wykorzystamy 100% dostępnego rPVC-U w nowych profilach, zaspakajając tym samym ponad 50% potrzeb materiałowych w branży*

 

*zakładana roczna produkcja profili PVC w UE: 800 000 ton

Dlatego podejmujemy kolejny krok we wdrażaniu tak zwanej „kontrolowanej pętli”. Zobowiązania dotyczą całego łańcucha wartości. Członkowie EPPA przyjmują odpowiedzialność za zbieranie, recykling i odbieranie. Podejmą odpowiednie działania, aby aktywować swoich klientów (producentów okien) i stale podkreślać te cele poprzez komunikację:  

  1. Zobowiązanie EPPA 2030 opiera się na istniejącej, silnej infrastrukturze recyklingu. Cel jest ambitny i wykracza poza obecny stan wiedzy większości branż powiązanych z zagadnieniem polimerów lub produktów budowlanych.

  2. Zaangażowanie w zbiórkę i recykling odpadów pokonsumenckich pokazuje jak zintegrowany jest łańcuch wartości profili PCV. Już dziś przetwórcy przyjmują odpowiedzialność za swoje produkty o żywotności ponad 40 lat. Obecnie opracowują odpowiednie koncepcje w celu znacznego zwiększenia powiązanych działań związanych ze zbiórką i recyklingiem.

  3. Żaden profil PCV nie może zostać stracony. Staramy się poddawać recyklingowi ORAZ wykorzystywać wszystkie profile PVC EoL.

  4. Przemysł profili PCV uważa recyklat za odpowiednią alternatywę dla pierwotnego materiału PCV zarówno pod względem jakości, jak i właściwości materiału. Technologia współwytłaczania, która pozwala łączyć materiał z recyklingu z pierwotnym, oraz projektowanie produktów są na tyle zaawansowane, że mogą przyjmować jeszcze większe ilości recyklatu. Na dzień dzisiejszy zobowiązujemy się do pokrycia recyklatem 50% zapotrzebowaia materiałowego do 2030 roku.

  5. To zobowiązanie wymaga aktywnego wsparcia ze strony prawodawców i innych zainteresowanych stron (takich jak konsumenci końcowi). Będziemy utrzymywać materiał w obiegu i postulować w sprawie usunięcia barier legislacyjnych. W szczególności należy wprowadzić zakazy składowania, aby zwiększyć dostępność materiału do recyklingu.

  6. Kluczowym kryterium przydatności do recyklingu musi być trwałość pojedynczego produktu oraz całego procesu produkcji i użytkowania („ocena pełnego cyklu życia”). Co za tym idzie, należy więc bezwarunkowo wspierać recykling profili PVC.

PROJECT VINYLPLUS

Przy przewidywanym zwiększonym tempie renowacji, corocznie będzie można poddać recyklingowi miliony okien PCV. W ramach zaangażowania w zrównoważony rozwój, którego celem jest zwiększenie ilości okien poddawanych recyklingowi i wykorzystujących recyklat, stowarzyszenie wspiera lub prowadzi projekty w trzech krajach europejskich: Niemczech (Rewindo), Francji (UFME/SNEP), Polsce (EPPA). Projekt ma na celu stworzenie infrastruktury i klimatu dla recyklingu okien poprzez współpracę z krajowymi stowarzyszeniami, kontakty z politykami i zewnętrznymi interesariuszami.

1.png
Proces recyklingu okien z PCV
Recykling PL.JPG
PROJEKT RECYKLINGU OKIEN W NIEMCZECH

EPPA współpracuje z Rewindo - inicjatywą recyklingową niemieckich producentów profili z tworzyw sztucznych, która obejmuje cały łańcuch wartości przemysłu okien PCV. Projekt Recyklingu w Niemczech został uruchomiony ponad 20 lat temu.

Rewindo jest pionierem w efektywnym zarządzaniu recyklingiem. Angażuje cały łańcuch wartości w celu promowania recyklingu okien PCV w grupach docelowych.: producentów, szkło, okucia okienne, firmy zajmujące się dalszym wytłaczaniem, przemysł powlekania folią, przemysł maszyn do recyklingu, itp.

Dodatkowo Rewindo ma na celu promowanie zbiórki i recyklingu okien PCV, organizowanie zbiórki i odbioru, gromadzenie i publikowanie informacji na temat recyklingu okien PCV dla zewnętrznych interesariuszy.

Okna są rozdzielane na szkło, metal i inne substancje. Następnie z przetworzonego PCV uzyskuje się granulat czystego PCV, który jest wykorzystywany do produkcji nowych profili budowlanych okien. Optymalizacja infrastruktury i procesu recyklingu (kolejne punkty zbiórki obok ogólnopolskiego systemu odbioru, kolejni recyklerzy).

Kolejną misją Rewindo jest zachęcanie producentów profili do ponownego wykorzystania recyklatów w swoich nowych produktach.

Obecnie Rewindo wspiera EPPA w budowaniu systemu recyklingu w Polsce.

 

Więcej o programie zbiórki i recyklingu w Niemczech można przeczytać na stronie internetowej Rewindo.

3.jpg
5.jpg
4.jpg

Kontener Rewindo na stare okna;

Źródło: Rewindo

Kolekcja starych okien;

Źródło: Rewindo

Kontener na placu budowy;

Źródło: Rewindo

PROJEKT RECYKLINGU OKIEN WE FRANCJI

W 2020 roku EPPA rozpoczęła współpracę z UFME, francuskim stowarzyszeniem producentów okien i drzwi oraz SNEP, Krajowym Syndykatem Wytłaczania Tworzyw Sztucznych. Projekt ten został zainicjowany poprzez dobrowolne zobowiązanie łańcucha wartości do zwiększenia zbiórki wycofanych z eksploatacji okien PCV.

Projekt łączy cały łańcuch wartości, informując o recyklingu wszystkich materiałów okiennych. Stowarzyszenia promują najlepsze praktyki i wdrażanie punktów zbiórki i recyklingu w całej Francji. Dodatkowo, opracowywana jest interaktywna mapa centrów zbiórki.

UFME i SNEP uczestniczą w programie Valobat, którego celem jest zwiększenie recyklingu materiałów budowlanych.

UFME zatrudniło dwóch dedykowanych koordynatorów na miejscu w niepełnym wymiarze godzin. Mathilde Crenn-Sutter, odpowiedzialna za zachód i północ Francji oraz Laurent Suet odpowiedzialny za wschód i południe kraju.  Miało to pozytywny wpływ na podpisanie umów z nowymi partnerami w zakresie zbiórki i recyklingu. W chwili obecnej jest 20 nowych dobrowolnych sygnatariuszy, co daje w sumie 52 partnerów.

6.jpg
7.jpg
PROJEKT RECYKLINGU OKIEN W POLSCE

W kwietniu 2021 roku EPPA rozpoczęła projekt recyklingu okien w Polsce. Celem jest stworzenie środowiska, w którym stare okna mogą być przekazywane do recyklingu. Obejmuje to punkty zbiórki, ale także utworzenie sieci wszystkich zaangażowanych podmiotów i podnoszenie świadomości na temat Zielonego Ładu, Gospodarki obiegu zamkniętego i recyklingu okien w Polsce. Planuje się instalację punktów zbiórki we współpracy z firmami zajmującymi się utylizacją odpadów oraz budowę infrastruktury na miejscu, aby zapewnić możliwość recyklingu starych okien. Okna pokonsumenckie będą w fazie pilotażowej demontowane na miejscu, rozdrabniane i transportowane do Niemiec.

W tym celu EPPA zatrudniła w Polsce koordynatora na pół etatu: Karol Piętę. Konsultant zidentyfikował potencjalnych dostawców i nawiązał współpracę z firmami zajmującymi się rozbiórką i montażem okien, PSZOK - Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz RIPOK - Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Ponadto EPPA ściśle współpracuje z Polskim Związkiem Producentów Okien i Drzwi.

8.jpg
9.jpg
12.jpg
sss.jpg

Kontener z starymi oknami

 

Zakład recyklingu w Polsce

Zlokalizuj punkt odbioru starych okien
bottom of page