top of page

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE PROFILI OKIENNYCH Z PVC I POWIĄZANE STOWARZYSZENIE PRODUKTÓW BUDOWLANYCH | EPPA IVZW

 

Rue Abbé Cuypers 3

1040 Bruksela – Belgia


Telefon: +32 27 39 63 81
Faks: +32 27 32 42 18

E-mail: info@eppa-profiles.eu

Wpis do rejestru stowarzyszenia: 847748313670-41
VAT: BE 0848 567 579

Reprezentacja

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd.

Prezes: Andreas Hartleif (VEKA)

Wszystkie informacje na naszych stronach zostały dokładnie zbadane. Niemniej jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie udzielamy żadnej gwarancji za dokładność i kompletność treści.

Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, do których można dotrzeć za pomocą linku na naszej stronie. Są to oferty stron trzecich, na których treść i wygląd nie mamy wpływu. Jeśli dowiesz się o nielegalnych treściach na innych stronach internetowych, które możesz odwiedzić za pośrednictwem naszych, poinformuj nas o tym.

Charlotte Röber (Dyrektor Zarządzający)

Prawo właściwe i jurysdykcja

Treść tej strony internetowej, wszelkie spory wynikające z tej strony internetowej oraz Twoje relacje z nami podlegają prawu belgijskiemu i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Brukseli w Belgii.

Prawo autorskie

Cała zawartość i projekt tych stron internetowych są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych zawartych w niniejszym dokumencie, w szczególności wykorzystanie tekstów, fragmentów tekstów lub materiałów graficznych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody EPPA ivzw.

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

 

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa Europejskiego Stowarzyszenia Profili Okiennych z PVC i związanego z nim Stowarzyszenia Produktów Budowlanych (EPPA ivzw). Korzystanie ze strony internetowej EPPA ivzw jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstaw ustawowych do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, powinno być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz z ochroną danych w danym kraju regulacje mające zastosowanie do EPPA ivzw tj. prawo belgijskie. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasze stowarzyszenie pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych o przysługujących im prawach.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych EPPA ivzw opiera się na terminach stosowanych przez prawodawcę europejskiego w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a i naszych członków. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

 • a) Dane osobowe

 • Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

 • b) Podmiot danych

 • Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

 • c) Przetwarzanie

 • Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub nie, taki jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

 • Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

 • e) Profilowanie

 • Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wydajności pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych , zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy.

 • f) Pseudonimizacja

 • Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

 • Administratorem lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczegółowe kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

 • h) Procesor

 • Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) Odbiorca

 • Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.

 • j) Strona trzecia

 • Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą, to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, wyrażające zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych .

2. Nazwa i adres kontrolera

Administratorem na potrzeby Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

Europejski profil okienny z PVC i powiązane Stowarzyszenie Produktów Budowlanych


EPPA ivzw
Avenue de Cortenbergh 71
1000 Bruksela
Belgia
Telefon: +32 27 39 63 81
Faks: +32 27 32 42 18
E-mail: info@eppa-profiles.eu
Strona internetowa: eppa-profiles.eu

3. Ciasteczka

Strona internetowa EPPA ivzw wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie EPPA ivzw może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można zoptymalizować z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak wspomniano wcześniej, rozpoznać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik serwisu, który korzysta z plików cookie, np. nie musi wprowadzać danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ jest to przejmowane przez witrynę, a zatem plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku poprzez plik cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale odmówić umieszczania plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa EPPA ivzw gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być (1) typy i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej witryny (tzw. odsyłacze), (4) subskrypcja -strony internetowe, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępu, oraz (8) wszelkie inne podobne dane oraz informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, EPPA ivzw nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej żywotności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) dostarczać organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego EPPA ivzw analizuje statystycznie anonimowo zebrane dane i informacje w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych naszego stowarzyszenia oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora ze wskazaniem danych osobowych. To, które dane osobowe są przesyłane do administratora, określa odpowiednia maska ​​wprowadzania używana do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego administratora i do jego własnych celów. Administrator może zażądać przekazania do jednego lub więcej podmiotów przetwarzających (np. do firmy kurierskiej), która również wykorzystuje dane osobowe do celów wewnętrznych, które są przypisane administratorowi.

Rejestrując się na stronie internetowej administratora, zapisywany jest również adres IP – przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą – data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się na tle tego, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług, a jeśli to konieczne, umożliwić dochodzenie popełnionych przestępstw. O ile przechowywanie tych danych jest niezbędne do zabezpieczenia administratora. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub przekazanie służy do ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym podaniem danych osobowych, ma na celu umożliwienie administratorowi oferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z zasobów danych administratora.

Administrator danych w dowolnym momencie udziela na żądanie każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o tym, jakie dane osobowe są przechowywane na temat osoby, której dane dotyczą. Ponadto administrator danych poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie ma ustawowych obowiązków przechowywania. Osobie, której dane dotyczą, do dyspozycji osoby, której dane dotyczą, w tym zakresie jako osoby kontaktowe, jest wyznaczony specjalnie w niniejszym oświadczeniu inspektor ochrony danych, a także wszyscy pracownicy administratora.

6. Subskrypcja naszych biuletynów

Na stronie internetowej EPPA ivzw użytkownicy mają możliwość subskrypcji biuletynu naszego stowarzyszenia. Stosowana w tym celu maska ​​wprowadzania określa, jakie dane osobowe są przesyłane, a także kiedy zamawiany jest newsletter od administratora.

EPPA ivzw regularnie informuje swoich członków i partnerów za pomocą biuletynu o działalności stowarzyszenia. Biuletyn stowarzyszenia może być odbierany przez osobę, której dane dotyczą, tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, ma ważny adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się w celu wysyłki biuletynu. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu wysyłki newslettera, ze względów prawnych, w ramach procedury podwójnej zgody. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do udowodnienia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, jest upoważniony do otrzymywania biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP systemu komputerowego nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest niezbędne do zrozumienia (ewentualnego) nadużycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą w późniejszym terminie, a zatem służy ochronie prawnej administratora.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do przesyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogą być informowani drogą mailową, o ile jest to niezbędne do działania usługi newslettera lub przedmiotowej rejestracji, co może mieć miejsce w przypadku zmiany oferty newslettera, lub w przypadku zmiany warunków technicznych. Dane osobowe zebrane przez usługę newslettera nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może zostać w każdej chwili wypowiedziana przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba, której dane dotyczą, wyraziła w celu wysyłki newslettera, może zostać odwołana w dowolnym momencie. W celu odwołania zgody w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. Możliwe jest również wypisanie się z newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poinformowanie o tym administratora w inny sposób.

7. Śledzenie biuletynu

Biuletyn EPPA ivzw zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail, która jest wysyłana w formacie HTML, aby umożliwić rejestrację i analizę pliku dziennika. Pozwala to na analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego EPPA ivzw może sprawdzić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail oraz jakie linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osoby, których dane dotyczą.

Takie dane osobowe zebrane w pikselach śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki biuletynu, a także jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mają w dowolnym momencie prawo do odwołania odpowiedniego odrębnego oświadczenia o zgodzie wydanego w ramach procedury podwójnego wyboru. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. EPPA ivzw automatycznie traktuje rezygnację z otrzymywania biuletynu jako rezygnację.

8. Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Strona internetowa EPPA ivzw zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym stowarzyszeniem, a także bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie ma przekazywania tych danych osobowych stronom trzecim.

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub o ile zezwala na to ustawodawca europejski lub inny ustawodawca w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator do.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego prawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  • Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora.

 • b) Prawo dostępu

  • Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym momencie oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

   Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

   Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora.

   • cele przetwarzania;

   • kategorie odnośnych danych osobowych;

   • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

   • o ile to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;

   • istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

   • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

   • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

   • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o stosowanej logice, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takie przetwarzanie dla osoby, której dane dotyczą.

 • c) Prawo do sprostowania

  • Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może: w dowolnym momencie skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub innym pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

  • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli występuje jedna z następujących podstaw: obowiązuje, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

   Jeżeli ma zastosowanie jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez EPPA ivzw, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora. Inspektor ochrony danych EPPA ivzw lub inny pracownik niezwłocznie zapewni niezwłoczne wykonanie żądania usunięcia danych.

   W przypadku gdy administrator upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany na podstawie art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, administrator, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, podejmuje uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorzy przetwarzający dane osobowe, o które osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia przez takich administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Inspektor ochrony danych EPPA ivzw lub inny pracownik zorganizuje niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

   • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

   • Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. do przetwarzania.

   • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.

   • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

   • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  • Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

   Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez EPPA ivzw, może w każdej chwili skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub innym pracownikiem administratora. Inspektor ochrony danych EPPA ivzw lub inny pracownik zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

   • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.

   • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystywania.

   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  • Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały przekazane administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma on prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, o ile przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.Ponadto w celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 RODO , osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i gdy nie ma to negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób. W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych, dane podmiot może w każdej chwili c skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez EPPA ivzw lub innym pracownikiem.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  • Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na lit. e) lub f ) art. 6 ust. 1 RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. EPPA ivzw nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez EPPA ivzw do celów badań naukowych lub historycznych w celach statystycznych lub w celach statystycznych na podstawie art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych EPPA ivzw lub innym pracownikiem. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  • Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja (1) nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dopuszczone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które również stanowi odpowiednich środków ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osoba, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, EPPA ivzw wdroży odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, na co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, może w każdej chwili bezpośrednio skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych EPPA ivzw lub innym pracownikiem administratora.

 • i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

  • Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do wycofania zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdym czas bezpośrednio skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych EPPA ivzw lub innym pracownikiem administratora.

11. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy internetowej. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy stron internetowych zbiera m.in. dane o stronie internetowej, z której dana osoba przeszła (tzw. referrer), jakie podstrony odwiedziła, jak często i na jaki czas przeglądana była podstrona. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Do analityki internetowej poprzez Google Analytics administrator wykorzystuje aplikację „_gat. _anonymizeIp”. Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i anonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa objętego Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zadaniem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje m.in. w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej oraz dostarczania raportów online, które pokazują aktywność na naszych stronach internetowych, a także w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Po ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i z którą zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane za pośrednictwem Komponent Google Analytics do celów reklamy internetowej i rozliczania prowizji na rzecz Google. W trakcie tej procedury technicznej stowarzyszenie Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które służą Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do rozliczania prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, będą przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego dostosowania używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić umieszczania plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google Analytics umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania

.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics, które są związane z korzystaniem z tej strony internetowej, a także przetwarzaniem tych danych przez Google oraz możliwość wykluczenia takiego . W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że wszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatków do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatki przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, która jest związana z jej zakresem kompetencji, lub jest wyłączony, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oraz pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/us. html . Google Analytics jest dokładniej wyjaśnione pod następującym linkiem https://www.google.com/analytics/ .

12. Podstawa prawna przetwarzania

Sztuka. 6 ust. 1 lit. RODO stanowi podstawę prawną operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi, przetwarzanie jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, na mocy którego wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie opierałoby się na art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
Wreszcie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania nieobjętych żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał, że można założyć prawnie uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

13. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

14. Okres przechowywania danych osobowych

Kryteria stosowane do określenia okresu przechowywania danych osobowych to odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do realizacji umowy lub zawarcia umowy.

15. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; Wymóg niezbędny do zawarcia umowy; Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje niepodania tych danych

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. informacje o kontrahencie).

Czasami do zawarcia umowy może być konieczne przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych skutkowałoby niemożnością zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą.

Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Nasz Inspektor Ochrony Danych wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie są konsekwencje ich niepodania dane osobowe.

16. Inspektor ochrony danych
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego oświadczenia lub naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami. Dyrektor Generalny: Charlotte Röber, info@eppa-profiles.eu

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona przez Generator Polityki Prywatności DGD – Twój zewnętrzny inspektor ochrony danych, który został opracowany we współpracy z niemieckimi prawnikami z WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolonia.

17. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z LinkedIn

Na tej stronie administrator zintegrował komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom z istniejącymi kontaktami biznesowymi łączenie się i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób w ponad 200 krajach korzysta z LinkedIn. Tym samym LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Operatorem LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, STANY ZJEDNOCZONE. W sprawach dotyczących prywatności poza STANAMI ZJEDNOCZONYMI odpowiedzialny jest LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i na której został zintegrowany komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą automatycznie poproszony o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu LinkedIn LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczki LinkedIn można znaleźć pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W trakcie tej procedury technicznej LinkedIn uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn, LinkedIn wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej – która konkretna podstrona naszego Internetu strona odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu LinkedIn i powiązane z odpowiednim kontem LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków LinkedIn zintegrowanych na naszej stronie internetowej, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

LinkedIn otrzymuje za pośrednictwem komponentu LinkedIn informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, o ile osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na LinkedIn w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk LinkedIn, czy nie. Jeżeli taka transmisja informacji do LinkedIn nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed wywołaniem naszej strony internetowej.

LinkedIn zapewnia pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość rezygnacji z otrzymywania wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam ukierunkowanych, a także możliwość zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z podmiotów stowarzyszonych, takich jak Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Można odmówić ustawienia takich plików cookie na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . Obowiązująca polityka prywatności dla LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zasady dotyczące plików cookie LinkedIn są dostępne pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

EPPA ma umowę o przetwarzaniu danych (DPA), którą można znaleźć tutaj: https://legal.linkedin.com/dpa

18. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Twittera

Na tej stronie administrator zintegrował komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczna, publicznie dostępna usługa mikroblogowania, w której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tak zwane „tweety”, np. krótkie wiadomości, które są ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, także tych, którzy nie są zalogowani na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tzw. obserwatorom danego użytkownika. Obserwatorzy to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Ponadto Twitter pozwala dotrzeć do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez administratora i na której został zintegrowany komponent Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie wyświetlana aby pobrać prezentację odpowiedniego komponentu Twittera Twittera. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons . W trakcie tej procedury technicznej Twitter uzyskuje informacje o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Celem integracji komponentu Twitter jest retransmisja zawartości tej strony internetowej, aby umożliwić naszym użytkownikom wprowadzenie tej strony internetowej do świata cyfrowego i zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretna podstrona naszej strony internetowej była odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i kojarzone z odpowiednim kontem na Twitterze osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, Twitter przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Twitter otrzymuje za pośrednictwem komponentu Twitter informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, o ile osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Twitterze w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeżeli taka transmisja informacji do Twittera nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Twittera są dostępne pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=en .

EPPA ma umowę DPA z Twitterem, którą można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/dpa.html

19. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z YouTube

Na tej stronie administrator zintegrował komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo udostępnianie klipów wideo i innym użytkownikom bezpłatnie, co zapewnia również bezpłatne oglądanie, recenzowanie i komentowanie ich. YouTube umożliwia publikowanie wszelkiego rodzaju filmów, dzięki czemu można uzyskać dostęp zarówno do pełnych filmów i transmisji telewizyjnych, jak i teledysków, zwiastunów i filmów wykonanych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STANY ZJEDNOCZONE. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez administratora i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie wyświetlana aby pobrać obraz odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji o YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/ . W trakcie tej procedury technicznej YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdym wywołaniu podstrony zawierającej film YouTube, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google otrzymają za pośrednictwem komponentu YouTube informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej jest zalogowana na YouTube; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film w YouTube, czy nie. Jeżeli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, dostarczenie może zostać uniemożliwione, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się z własnego konta YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Przepisy dotyczące ochrony danych YouTube, dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ , zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

20. Mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Google Maps ma na celu uatrakcyjnienie naszej strony internetowej oraz ułatwienie lokalizacji wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google .

bottom of page