top of page

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Europejski Zielony Ład opublikowany przez Komisję Europejską w grudniu 2019 r. motywuje Europę do utrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury poniżej 1,5°C. Jest to punkt graniczny według opracowań naukowców aby uniknąć skutków zmian klimatycznych. Ma ona na celu uczynienie Europy pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, dążącym do zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do roku 2050. Jednym z głównych celów jest przekształcenie Unii Europejskiej w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę.

Poniższy wykres wizualizuje wszystkie polityki, inicjatywy i działania komunikacyjne związane z Europejskim Zielonym Ładem.

graphic.jpg

Grafika : Construction Products Europe

Unia Europejska podkreśla znaczenie takich działań jak:

  • Zachęcanie do trwałości i wydłużenia żywotności produktów,

  • Podwojenia wskaźnika renowacji w celu przyspieszenia renowacji energetycznej,

  • Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej,

  • Zachęcanie państw członkowskich do ograniczania emisji w sektorze budowlanym.

UNIJNA INICJATYWA NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONYCH PRODUKTÓW

Inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów jest kluczową częścią planu działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. Jako główne działanie inicjatywa poszerzy zakres dyrektywy w sprawie ekoprojektowania i zaproponuje dodatkowe środki legislacyjne, ma na celu uczynienie produktów wprowadzanych na rynek UE bardziej zrównoważonymi. Zdaniem KE konsumenci, środowisko i klimat skorzystają na produktach, które są bardziej trwałe, nadają się do ponownego wykorzystania, naprawy, recyklingu i są energooszczędne.

EPPA wspiera przejrzystą ocenę i komunikację w zakresie zrównoważonego rozwoju produktów. W przypadku wyrobów budowlanych, ocena ta jest przeprowadzana zgodnie z normą EN15804 i musi być zawsze rozpatrywana w indywidualnym kontekście budynku. Dlatego też EPPA popiera wprowadzenie oceny zrównoważonego rozwoju zgodnie z EN15804 do ram prawnych Rozporządzenia o Wyrobach Budowlanych (CPR). Rozporządzenie to jest odpowiednim instrumentem prawnym do objęcia takiej oceny i należy unikać jakiegokolwiek pokrywania się z innymi przepisami, takimi jak Dyrektywa Ekoprojektowa.

Gekeimte Pflanze
iStock-629552468.jpg

FALA RENOWACJI

Jako część Zielonego Ładu, inicjatywa Fali Renowacji ma na celu modernizację milionów budynków, zwiększenie wskaźnika renowacji do co najmniej 2% w następnej dekadzie, dostarczenie Europejczykom lepszych domów oraz wspieranie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

EPPA i jej członkowie wspierają inicjatywę mającą na celu poprawę jakości i wskaźnika renowacji europejskich zasobów budowlanych w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej.

Wymiana starego okna na nowe okno z podwójną lub potrójną szybą z PCV jest najbardziej opłacalnym działaniem w zakresie renowacji energetycznej budynków. Wymiana starego okna z lat 80-tych na nowe może zwiększyć oszczędność energii nawet o 70-75%. W ten sposób wymiana okien mogłaby z łatwością zaoszczędzić ponad 15% całkowitego zapotrzebowania na ciepło istniejących europejskich budynków. [1]

Zwiększenie tempa renowacji budynków z 1,2% do 2% rocznie będzie oznaczało, że wiele okien zostanie wymienionych. Obecnie w całej Europie zainstalowanych jest około 650 milionów okien z PCV.  Przy przewidywanym zwiększonym tempie renowacji, miliony okien PCV rocznie będzie można poddać recyklingowi, oferując cenny i zrównoważony surowiec do produkcji nowych okien.

Europejski Zielony Ład ma potencjał, by wesprzeć ekonomię obiegu zamkniętego poprzez podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju i przepisów dotyczących energooszczędnych budynków, renowacji i cyrkulacyjnych modeli biznesowych.

Strategia określa działania mające na celu uczynienie chemikaliów bezpiecznymi i zrównoważonymi już na etapie projektowania. Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie, że chemikalia mogą przynosić wszystkie korzyści bez szkody dla ludzi i środowiska. Jednocześnie Komisja promuje również wykorzystanie surowców wtórnych, ustanowienie nietoksycznych cykli materiałowych oraz innowacje w procesach produkcji przemysłowej. EPPA zgadza się, że wiedza na temat obecności substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w cyklu życia materiałów i produktów jest istotna.

Istnieje potrzeba harmonizacji wymogów w całym łańcuchu wartości (odpady, REACH (rejestracja chemikaliów w UE) i przepisy dotyczące produktów). Najbardziej zrównoważone rozwiązanie powinno być określone w oparciu o ocenę naukową i zharmonizowane kryteria.

Labor
Geschäftsplan

PUNKTY WSPÓLNE MIĘDZY FALĄ RENOWACJI A CHEMICZNĄ STRATEGIĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Branża profili PCV wspiera realizację obu inicjatyw w celu zminimalizowania wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia energii i surowców (mniej pierwotnego PCV, więcej recyklatu). Dlatego najważniejsze jest zapewnienie, że najbardziej zrównoważone rozwiązania w zakresie wycofywania okien PCV z eksploatacji są wspierane i promowane, aby zarówno strategia w zakresie chemikaliów, jak i fala renowacji zakończyły się sukcesem.

Okna z PCV odgrywają kluczową rolę w obu tych dziedzinach: dla przykładu 40% zawartość recyklatu w nowych profilach okiennych pozwala na zaoszczędzenie 12 kg CO2 na jednostkę okienną w fazie produkcji. Już dziś okna z PCV są produktami budowlanymi o obiegu zamkniętym, są poddawane recyklingowi w kontrolowanych i zamkniętych pętlach, co zapewnia pełną identyfikowalność i ponowne wykorzystanie cennego surowca, jakim jest PCV. Stare okna służą jako surowiec do produkcji nowych profili.  Oceny cyklu życia wykazały, że recykling jest zdecydowanie najlepszą opcją zarządzania końcem życia okien z PCV.

 

Wymiana okien (obok izolacji i pokrycia dachowego) jest preferowanym działaniem przy renowacji energooszczędnych budynków. Dlatego też w nadchodzących latach miliony okien PCV rocznie będą kończyły swój żywot. W związku z tym, można zidentyfikować istotne synergie dla okien w zakresie cyrkularności, recyklingu i efektywności energetycznej

bottom of page