top of page

Systemy okienne z PCV podlegają ważnym regulacjom prawnym, takim jak Rozporządzenie o Wyrobach Budowlanych, Dyrektywa Ramowa o odpadach, Dyrektywa RoHS dotycząca niektórych substancji niebezpiecznych oraz Rozporządzenie REACH .

 

EPPA, jako interesariusz, uważnie śledzi zmiany w prawodawstwie europejskim i krajowym, w celu ułatwienia dostosowania procesów przemysłowych do przepisów prawnych .

RAMY PRAWNE

ROZPORZĄDZENIE O WYROBACH BUDOWLANYCH (CPR)

Jest to jeden z najważniejszych europejskich aktów prawnych dotyczących okien. Określa warunki, na jakich wyrób budowlany może być wprowadzany do obrotu, oraz zasady wyrażania właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Poprzez zastosowanie znaku CE producenci deklarują zgodność z tymi zasadniczymi wymaganiami.

Zharmonizowana norma produktu EN 14351-1

Zharmonizowana norma dla okien została opracowana przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN i opublikowana jako EN 14351-1. Obejmuje ona okna wykonane ze wszystkich materiałów ramowych i stanowi normę dla określenia wszystkich zasadniczych właściwości w oparciu o wymagania robocze określone w rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych. Są to:

  1. Odporność mechaniczna i stabilność

  2. Bezpieczeństwo w przypadku pożaru

  3. Bezpieczeństwo i dostępność podczas użytkowania

  4. Higiena, zdrowie i środowisko

  5. Ochrona przed hałasem

  6. Energia, oszczędność i magazynowanie ciepła

  7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Praca na rzecz pewności prawnej

Oprócz CPR, producenci okien muszą również spełniać wymagania REACH, Dyrektywy o Klasyfikacji i Oznakowaniu Produktów (CLP), RoHS i innych. Członkowie EPPA uważają, że wszystkie wymagania prawne dotyczące ich produktów powinny być zawarte w jednym akcie prawnym, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne i zwiększyć pewność prawną.

EUROPEJSKA DYREKTYWA RAMOWA W SPRAWIE ODPADÓW (RDW)

Dotyczy materiałów pochodzących z "produktów wycofanych z eksploatacji i ma na celu zmniejszenie wpływu odpadów na środowisko i zdrowie ludzkie poprzez instalację odpowiednich systemów zarządzania odpadami.

Jak RDW wpływa na brażę profili PCV?

Kiedy okna z PCV osiągną koniec swojego cyklu życia, powinny zostać poddane recyklingowi. Zgodnie z obowiązującą dyrektywą ramową, produkt wycofany staje się odpadem. Dlatego każdy, kto ma do czynienia z materiałem odpadowym, musi uzyskać pozwolenie na przetwarzanie odpadów.

W przypadku okien PCV recykling jest najbardziej zrównoważonym rozwiązaniem,

 

Propozycja poprawy tego prawodawstwa

Zakaz składowania odpadów w 2025 i ocena zawartości ołowiu EPPA opowiada się za zakazem składowania odpadów w celu uniknięcia marnotrawstwa materiału PCV i promowania systemów zbiórki i recyklingu. 

BAZA DANYCH SCIP

W ramach ramowej dyrektywy w sprawie odpoadów UE (2008/98/WE) ECHA stworzyła bazę danych zawierającą informacje dotyczące stosowania substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).

Przedsiębiorstwa dostarczające na rynek UE wyroby zawierające powyżej 0,1% wagowo (w/w) SVHC muszą przekazywać informacje o tych wyrobach do ECHA, począwszy od 5 stycznia 2021 roku. . Baza danych SCIP zostanie utworzona w celu zwiększenia dostępności informacji o wyrobach zawierających substancje z listy kandydackiej. Ustawodawca uważa, że ​​dzięki wprowadzeniu bazy danych zwiększa się dostępność dla operatorów odpadów i konsumentów.

DYREKTYWA ROHS

Wprowadza ograniczenia dotyczące niebezpiecznych substancji w produktach elektronicznych. Na podstawie decyzji politycznej okna są również zaliczane do produktów elektrycznych. Oznacza to, że w zakresie substancji okna są objęte przepisami REACH i RoHS z niezharmonizowanymi wymaganiami prawnymi. Na poziomie produktu okna podlegają przepisom CPR i RoHS.

 

EPPA wzywa europejskiego ustawodawcę do usunięcia okien z zakresu dyrektywy RoHS. Okna nie są produktami elektronicznymi. Okna są w wystarczającym stopniu regulowane przepisami REACH, CLP i CPR. Wszystkie wymagania RoHS powodują niepewność prawną i częściowo są sprzeczne z istniejącym wymienionymi przepisami.

ROZPORZĄDZENIE REACH

Ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, przy jednoczesnym umożliwieniu swobodnego przepływu substancji na rynku europejskim.

 

Ze względu na wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, producenci profili podlegają rozporządzeniu. Producenci muszą monitorować zawartość substancji niebezpiecznych w swoich produktach


Dla producentów profili istnieją zasadniczo trzy substancje, które mają lub wkrótce mogą uzyskać status krytyczny w ramach REACH:

  1. Kadm został już wycofany przez branżę profili PCV. W ramach REACH stworzono odstępstwo dla pozostałości (starszych dodatków) znalezionych w recyklacie.

  2. Stabilizatory ołowiane używane w przeszłości są stopniowo zastępowane od 2003 roku.

 

Jednak okna, które są obecnie poddawane recyklingowi, nadal zawierają te stabilizatory. Są współwytłaczane w nowych profilach. Ponieważ dodatki te są osadzone w matrycy, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Nie migrują z PCV.

 

Ograniczenie stosowania ołowiu w recyklatach stanowiłoby zagrożenie dla działalności recyklingowej całego przemysłu, ponieważ usuwanie ołowiu z recyklatu jest obecnie niewykonalne pod kątem ekonomicznym.

 

Propozycje
Okna, jako wyroby budowlane, podlegają dwóm ramom prawnym w zakresie substancji: przepisom REACH i rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych. Podstawowy wymóg dotyczący pracy nr 3 może w wystarczającym stopniu objąć postępowanie z substancjami niebezpiecznymi. Wzywamy do lepszego dostosowania tych dwóch instrumentów w celu uproszczenia wymagań i usunięcia obciążeń biurokratycznych.

Więcej na temat recyklingu okien z PCV można przeczytać w broszurze informacyjnej.

 

Oficjalne oświadczenie zgodnie z art. 33a Rozporządzenie REACH można pobrać tutaj.

bottom of page